Start

Inicjatywa Społeczna konsultuje tezy ustawy o cmentarzach i pochówkach

Container center

Column 1

Ogólna
Polska
18-01-2021
31-03-2021
07-04-2021
Inicjatywa Społeczna (Nie) zapomniane cmentarze
Barbara Imiołczyk
niezapomnianecmentarze@gmail.com

Column 2

Main

Treść konsultacji

Autorami proponowanych zmian prawa są członkowie Inicjatywy Społecznej (Nie)zapomniane cmentarze.

Zmiany koncentrują się na dwóch kwestiach: ochronie starych cmentarzy i nowych formach chowania zmarłych, m.in. pochówków poza cmentarzami, w tym pochówków ekologicznych.

Ustawa ma zapewnić ochronę starych cmentarzy, które obecnie są często dewastowane, sprzedawane lub wykorzystywane komercyjnie również pod zabudowę. Kupując działkę rekreacyjną można stać się bez swojej wiedzy i woli właścicielem starego cmentarza. Można też kupić stary cmentarz pod zabudowę i spychaczem usunąć z niego nagrobki lub szczątki ludzi tam pochowanych. Planowana ustawa ma ten proceder uniemożliwić. Sprzedawać będzie można tylko tereny pocmentarne, to znaczy takie, z których zostały ekshumowane szczątki osób tam pochowanych.

Projektowana ustawa ma również wprowadzić do polskiego prawa możliwość pochówków skremowanych prochów ludzkich poza cmentarzami, w tym w formie ekologicznej, w ramach której funkcje nagrobków pełnią np.: krzewy, drzewa, naturalne kamienie. Na takich grobach nie stawia się nagrobków, świec, krzyży, nie umieszcza się kwiatów i wieńców, aby nie zmieniać naturalnego wyglądu i ekologicznego charakteru miejsca pogrzebania szczątków ludzkich.

 

Wiersz pytania pomocnicze

Pytania pomocnicze

Pytania pomocnicze:

 1. Czy uważasz, że stare cmentarze, na których spoczywają ludzie mogą być sprzedawane jako tereny rekreacyjne, budowlane, używane w inny sposób (na przykład: jako łąki, pastwiska).
 2. Czy uważasz, że stare nagrobki mogą być usuwane z cmentarzy i wykorzystywane do innych celów (np. bodowa drogi, jako materiał do budowy innych nagrobków).
 3. Czy uważasz, że wprowadzenie maksymalnej stawki opłaty cmentarnej oraz obowiązku podawania do publicznej wiadomości cenników usług cmentarnych jest dobrym rozwiązaniem?
 4. Czy uważasz, że wszystkie stare cmentarze powinny być oznaczone w ewidencji gruntów, aby każdy wiedział, gdzie się znajdują i mógł odpowiedzialnie planować inwestycje?
 5. Czy chciałbyś, aby dopuszczono nowe formy pochówku, by np. uregulowano chowanie zmarłych poza cmentarzami w formule ekologicznej, która zakłada tylko naturalne formy upamiętnienia (drzewa, krzewy, kwiaty, naturalne kamienie)?

Wiersz informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Skład zespołu ds. zmiany prawa Inicjatywy Społecznej (Nie) zapomniane cmentarze

Małgorzata Bednarek – doktor habilitowana w zakresie nauk prawnych oraz radca prawny. Autorka książek, studiów i artykułów z dziedziny prawa m.in.:  „Przemiany własności w Polsce. Podstawowe koncepcje i konstrukcje normatywne", czy wydana w tym roku „Sytuacja prawna cmentarzy żydowskich w Polsce 1944-2019”. Współpracuje z Komisją Rabiniczną ds. Cmentarzy.

Paweł Borecki - doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Prawa Wyznaniowego w Uniwersytecie Warszawskim. Publicysta. Szeroko znany autor dzieł z zakresu prawa wyznaniowego, a także komentator tych kwestii w mediach publicznych i niepublicznych.

Ewa Domańska – profesor nauk humanistycznych na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i visiting professor w Department of Anthropology/Archaeology Center, Stanford University; członek korespondent PAN. Zajmuje się m.in. ontologią martwego ciała i szczątków (w tym alternatywnymi sposobami postępowania z ludzkimi szczątkami), środowiskową historią grobów (zwłaszcza masowych), statusem gleb cmentarnych i zagadnieniem ekshumacji politycznych. Ostatnio opublikowała m.in. „Nekros: Wprowadzenie do ontologii martwego ciała" (PWN, 2017); „Gleba cmentarna jako dziedzictwo” (w: Dziedzictwo we współczesnym świecie, red. A. Marciniak i in., Universitas, 2018), „Ekshumacje polityczne” (red. z A. Staniewską; słowo/obraz terytoria, 2021 w druku).

Barbara Imiołczyk – od 10 lat zajmuje się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich wprowadzaniem zmian społecznych przez działania miękkie (jest dyrektorką Centrum Projektów Społecznych), inicjatorką powołania grupy roboczej (Nie) zapomniane cmentarze, w której pracach uczestniczy.  Z wykształcenia humanistka. Ma doświadczenie samorządowe i poselskie.

Hubert Izdebski  -  profesor nauk prawnych, radca prawny i adwokat, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Były  profesor Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie profesor Uniwersytetu SWPS w Warszawie i innych uczelni; były członek Rady Legislacyjnej. Szeroko znany jako współautor projektów ustaw, zwłaszcza dotyczących administracji publicznej.

Olga Kich- Masłej – adiunkt (doktor) w Katedrze Ukrainoznawstwa Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ ze specjalnością „Studia polsko-ukraińskie. Pogranicze i sąsiedztwo w Europie”. Zajmuje się dziedzictwem kulturowym (w tym sepulkralnym) polsko-ukraińskiego pogranicza. Autorka monografii dotyczącej cmentarza greckokatolickiego w Wierzbicy.

Anna E. Kubiak – antropolog kultury, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN i wykładowca w Graduate School for Social Research. Autorka m.in. książek: „INNE ŚMIERCI. Antropologia umierania i żałoby w późnej nowoczesności” (Universitas, Kraków 2014), "Pogrzeby to nasze życie" (IFiS PAN, Warszawa 2015), „Assisted Death in the Age of Biopolitics and Bioeconomy” (Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2020). Obszary zainteresowań naukowych: tanatologia, bioetyka, eutanazja, antropologia wizualna, studia nad traumą i pamięcią, starość.

Damian Kruczkowski - wiceprezes Stowarzyszenia FRYDHOF, które od kilku działa na terenie dawnego województwa konińskiego. Ma doświadczenie (głównie w pracy fizycznej) na takich nekropoliach, ale również na polu edukacyjnym, a ostatnio i wydawniczym.

Adam Kuczyński - radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym. Zajmuje się m.in. wsparciem prawnym dla organizacji pozarządowych; reprezentuje je przed organami administracji, sądami administracyjnymi i powszechnymi w postępowaniach związanych z celami statutowymi organizacji, w tym w szczególności w związku z ochroną środowiska, zabytków, ładu przestrzennego, dostępem do informacji publicznej. Na stałe związany ze Stowarzyszeniem Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

Dariusz Popiela -  sportowiec, olimpijczyk, medalista mistrzostw Świata i Europy, wieloletni reprezentant Polski w kajakarstwie slalomowym. Założyciel Fundacji Rodziny Popielów „Centrum” Nowy Sącz. Głównym celem Fundacji jest realizacja projektu „Ludzie, nie liczby” - imiennego upamiętnienia ofiar Zagłady oraz propagowania wiedzy i przywracania pamięci o mniejszościach narodowych, etnicznych i religijnych zamieszkujących tereny Polski w ujęciu historycznym i współczesnym.

Jacek Sobczak - profesor nauk prawnych, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, nauczyciel akademicki Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, w przeszłości również Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i innych uczelni. Specjalista wielu dyscyplin prawnych, między innymi prawa autorskiego, prawa funeralnego „jeśli użyjemy tego jednak wciąż neologizmu”.

Grażyna Staniszewska - prezeska Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, które prowadzi projekt „Ogrody pamięci” (renowacja starych zabytkowych cmentarzy) oraz prezeska Fundacji Stypendialnej KALYNA. W latach 1989-2009  posłanka na Sejm, senatorka i europosłanka. Poprzednio od 1980r. działaczka „Solidarności” (szefowa Wszechnicy Podbeskidzia). W stanie wojennym internowana, aresztowana, potem koordynatorka struktur podziemnych Podbeskidzia i członkini podziemnej Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ”S”. Inicjatorka grupy i Inicjatywy (Nie)zapomniane cmentarze.

Joanna Troszczyńska- Reyman – pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Centrum Projektów Społecznych. Od ponad dwóch lat koordynuje działania związane z grupą (Nie)zapomniane cmentarze. Ma duże doświadczenie w konsolidacji osób i grup na rzecz projektów społecznych oraz w kontaktach z mediami.

Michał P. Wiśniewski - prezes Stowarzyszenia Lapidaria Zapomniane Cmentarze Pomorza i Kujaw. Stowarzyszenie zajmuje się działalnością (dokumentacyjną, porządkową i edukacyjną) na rzecz zapomnianego, lokalnego tzw. trudnego dziedzictwa jakim są nieczynne cmentarze w przeważającej większości innowiercze.

Krzysztof Wolicki – prezes (wybrany na trzecią kadencję) Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego. Dziennikarz, pełniący  obowiązki redaktora naczelnego miesięcznika funeralnego „Memento”. Emerytowany policjant, technik kryminalistyki.

Małgorzata Zawiła - dr hab. w obszarze nauk o kulturze i religii, religioznawczyni. Od 20 lat realizuje badania socjologiczne w zakresie studiów nad śmiercią (tanatologii). Od 2002 roku prowadzi na Uniwersytecie Jagiellońskim kurs na temat społecznych i kulturowych kontekstów śmierci i umierania. Autorka książek „Dziedziczynienie przedwojennych cmentarzy na terenach postmigracyjnych Polski” oraz „Religia i śmierć. Trajektoria umierania i jej religijne elementy na przykładzie środowisk hospicyjnych w Polsce”.

Tadeusz Jacek Zieliński – lider grupy
Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor tytularny teologii protestanckiej, radca prawny, prorektor ds. nauki i kształcenia Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, kierownik Katedry Prawa Oświatowego i Polityki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych tej uczelni. Specjalizuje się w prawie antydyskryminacyjnym, administracyjnym i w zakresie edukacji obywatelskiej.

Wiersz pliki

Pliki

Do tej konsultacji nie dołączono żadnych plików.

Treść konsultacji

 

Column 2

Treść konsultacji

Tezy do projektu ustawy o cmentarzach i pochówkach opracowane przez uczestników Inicjatywy Społecznej „Niezapomniane cmentarze”

 

 1. Cmentarze jako dobro użytku publicznego mogą być tylko własnością publiczną (Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego) lub związków wyznaniowych. Dopuszcza się oddanie cmentarzy będących własnością publiczną w zarząd podmiotów niepublicznych na ściśle określonych warunkach. Dopuszcza się pochówki prochów ludzkich poza cmentarzami za zgodą właściciela nieruchomości i przy spełnieniu szczegółowych wymagań.
 2. Wprowadzenie podziału na cmentarze czynne i nieczynne, w tym formalnie zamknięte i w związku z tym przekształcone w tereny cmentarne, a po ekshumacji wszystkich szczątków ludzkich – przekształcone w tereny pocmentarne.
 3. Wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za podjęcie decyzji o zamknięciu cmentarza będącego w przeszłości był cmentarzem wyznaniowym, a obecnie stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 4. Wprowadzenie wymogu, iż zbyciu i zabudowie mogą podlegać wyłącznie tereny pocmentarne.
 5. Zapewnienie związkom wyznaniowym (w tym będącym pierwotnie właścicielem) prawa zgłaszania sprzeciwu wobec decyzji o zmianie przeznaczenia terenu cmentarnego po cmentarzu wyznaniowym. Przyznanie związkom wyznaniowym interesu prawnego w zakresie ochrony cmentarzy (czynnych) i terenów cmentarnych przed ich niszczeniem, w tym w drodze zabudowy (związek wyznaniowy powinien mieć prawa strony w postępowaniach administracyjnych z zakresu planowania przestrzennego i prawa budowlanego).
 6. Wprowadzenie zasady, że dawny cmentarz wyznaniowy nie traci swego wyznaniowego charakteru wskutek tego, że własność nieruchomości cmentarnej przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.
 7. Nałożenie na gminy obowiązku rejestracji / identyfikacji i oznakowania wszystkich cmentarzy. Nałożenie obowiązku wpisu wszystkich cmentarzy (czynnych i nieczynnych) do wojewódzkich i gminnych ewidencji zabytków (w związku z art. 6 ustawy o ochronie zabytków mówiącym, że każdy cmentarz jest zabytkiem, bez względu na stan zachowania).
 8. Rozróżnienie cmentarzy w rozumieniu ustawy i zabytków archeologicznych obejmujących pochówki (przesądzenie kwestii: od kiedy „czasowo” istnieje cmentarz o długiej historii).
 9. Wprowadzenie obowiązku oznaczania cmentarzy, terenów cmentarnych i terenów pocmentarnych w ewidencji gruntów.
 10. Szczegółowe uregulowanie prawa do grobu.
 11. Regulacja pochówków (dawnych i nowych) w miejscach innych niż cmentarze (np. na terenie budynków sakralnych, terenów przylegających do tych budynków), w tym uregulowanie procedury wydawania zgody na takie pochówki.
 12. Wprowadzenie do listy możliwych form pochówku praktyki rozsypania na terenie prywatnym popiołów (szczątków)  pochodzących ze spopielenia – po zyskaniu zgody właściciela oraz na terenie publicznym (samorządowym, państwowym) bez zgody z wyłączeniem niektórych miejsc – np. wód śródlądowych i morza w określonej odległości od wybrzeża (na wzór prawa w Wielkiej Brytanii). Wprowadzenie do listy możliwych miejsc pochówku prywatnych kolumbariów, katakumb itp.
 13. Określenie prawa do pochowania szczątków ludzkich.
 14. Wprowadzenie prawa do pochówków w nieoznaczonych grobach na wydzielonych kwaterach cmentarzy (łąki pamięci, kwatery leśne).
 15. Wprowadzenie taksy (maksymalnej stawki opłaty) cmentarnej (także w stosunku do cmentarzy wyznaniowych), ustalanej w oparciu o medianę wynagrodzenia w gminie (lub o inny mierzalny wskaźnik) oraz wprowadzenie obowiązku podawania do publicznej wiadomości cenników usług cmentarnych.
 16. Utworzenie państwowego funduszu na rzecz ochrony zabytkowych nagrobków i nagrobków o szczególnej wartości architektonicznej lub znaczeniu historycznym.
 17. Stwierdzenie wieczystej nienaruszalności pochówków osób zasłużonych i wprowadzanie obowiązku ochrony nagrobków osób zasłużonych lub posiadających wartość zabytkową, architektoniczną, artystyczną lub znaczenie historyczne.
 18. Uregulowanie statusu znajdujących się poza cmentarzami miejsc pochówku ofiar wojen i totalitaryzmów – określenie procedury nadawania takim miejscom statusu cmentarzy (dotyczy m.in. terenów niemieckich hitlerowskich obozów zagłady). Kwestia statusu grobów masowych, w tym grobów ofiar epidemii, wojen i totalitaryzmów oraz mordów masowych.
 19. Wywłaszczenie istniejących w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy cmentarzy prywatnych (należących do podmiotów innych niż Skarb Państwa, gminy i związki wyznaniowe), z wyjątkiem cmentarzy będących własnością podmiotów, które mają w celach statutowych dbanie o takie cmentarze.
 20. Ochrona i wyłączenie z obrotu starych nagrobków (ustalenie cezury czasowej ochrony), przepadek na rzecz gminy lub Skarbu Państwa nagrobków znajdujących się w posiadaniu osób trzecich.
 21. Obowiązek prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej przez wszystkich zarządców cmentarzy, wyznaniowych i komunalnych.
 22. Nałożenie na właścicieli cmentarzy obowiązku cyfrowej inwentaryzacji pochówków i nagrobków oraz udostępniania jej w Internecie.
Aby móc komentować musisz się zalogować.
 • Karolina Wojciechowska · 2021-01-25 Opublikowany
  1. Czy uważasz, że stare cmentarze, na których spoczywają ludzie mogą być sprzedawane jako tereny rekreacyjne, budowlane, używane w inny sposób (na przykład: jako łąki, pastwiska).

  Takie tereny nie powinny być sprzedawane, ale rewitalizowane przez gminy. Dobrym pomysłem wydaje się tworzenie w takich miejscach parków, miejsc spacerowych, ale z zachowaniem starych płyt nagrobnych, pomników itp.

  1. Czy uważasz, że stare nagrobki mogą być usuwane z cmentarzy i wykorzystywane do innych celów (np. budowa drogi, jako materiał do budowy innych nagrobków).

  To wbrew pozorom nie jest oczywista i prosta sprawa. Pierwszy element, to sytuacja wymiany nagrobka przez rodzinę - w takim przypadku oczywiście wszelkie formy recyklingu będą ok. Druga sprawa, to kwestia opuszczonych i nieopłaconych nagrobków na cmentarzach czynnych. Ponieważ w chwili obecnej dopuszcza się ponowne wykorzystanie takich miejsc na nowe pochówki - z takimi nagrobkami również coś trzeba zrobić i wydaje się, iż ich recykling powinien być dopuszczalny. Trzecia sytuacja, to cmentarze stare, zabytkowe, na których nie prowadzi się nowych pochówków. W mojej ocenie takie zabytkowe nagrobki winny być prawnie chronione i odrestaurowywane, a nie usuwane.

  1. Czy uważasz, że wprowadzenie maksymalnej stawki opłaty cmentarnej oraz obowiązku podawania do publicznej wiadomości cenników usług cmentarnych jest dobrym rozwiązaniem?

  Uważam, że jest to wręcz konieczne. Problem dotyczy zwłaszcza mniejszych miejscowości i wsi, gdzie prowadzenie cmentarza stało się kościelnym biznesem, a z uwagi na monopol (brak cmentarzy komunalnych) - miejscowy pleban może dyktować niekiedy kosmiczne stawki i pobierać opłaty praktycznie od każdej czynności. Kolejny poza finansami problem, to kwestia regulacji pochówku na takich cmentarzach rzymskokatolickich osób innych wyznań oraz bezwyznaniowych.

  1. Czy uważasz, że wszystkie stare cmentarze powinny być oznaczone w ewidencji gruntów, aby każdy wiedział, gdzie się znajdują i mógł odpowiedzialnie planować inwestycje?

  Tak.

  1. Czy chciałbyś, aby dopuszczono nowe formy pochówku, by np. uregulowano chowanie zmarłych poza cmentarzami w formule ekologicznej, która zakłada tylko naturalne formy upamiętnienia (drzewa, krzewy, kwiaty, naturalne kamienie)?

  Zdecydowanie tak. W ogóle warto by się zastanowić nad możliwościami promowania ekologicznych rozwiązań na cmentarzach. Ten rozbuchany w ostatnich latach przemysł plastikowych zniczy i sztucznych kwiatów tworzy ogromne ilości nie nadających się do recyklingu śmiecie. Niejednokrotnie takie cmentarne odpadki lądują później w okolicznych lasach czy rowach, co widać zwłaszcza na terenach wiejskich.

  -

  Załączniki:
  -
 • doko · 2021-01-31 Opublikowany

  5. Czy chciałbyś, aby dopuszczono nowe formy pochówku, by np. uregulowano chowanie zmarłych poza cmentarzami w formule ekologicznej, która zakłada tylko naturalne formy upamiętnienia (drzewa, krzewy, kwiaty, naturalne kamienie)?

  Zdecydowanie tak. To są rozwiązania, na które czeka wielu Polaków.

  -

  Załączniki:
  -
 • Katarzyna Paczkowska · 2021-02-01 Opublikowany

  Uważam, że stare cmentarze zdecydowanie powinny być rewitalizowane i stanowić punkt spacerowy. Winny mieć ustawione ławki dla spacerowiczów. Te miejsca zazwyczaj są wyciszone, zacienione.. Jak najbardziej cenniki cmentarne winny być oficjalne i jawne. Natomiast najważniejszym dla mnie jest ostatni punkt i to on mnie tu skierował. ZDECYDOWANIE jestem za możliwością niekonwencjonalnego pochówku. Nie chcę mieć ani płyty nagrobnej ani płytki na ścianie. Od lat wiem, że chciałabym aby moje prochy były rozsypane nad Tatrami, albo żeby moja rodzina mogła zasadzić na moich prochach drzewo w wybranym przez siebie miejscu. To praktyczne, ekologiczne i nie zabiera miejsca, które jest potrzebne żyjącym. Kto ma taką potrzebę - niech będzie chowany na cmentarzu. Natomiast słuszne jest danie wyboru co do formy i miejsca pochówku.

  -

  Załączniki:
  -
 • tkane · 2021-02-01 Opublikowany

  5. Czy chciałbyś, aby dopuszczono nowe formy pochówku, by np. uregulowano chowanie zmarłych poza cmentarzami w formule ekologicznej, która zakłada tylko naturalne formy upamiętnienia (drzewa, krzewy, kwiaty, naturalne kamienie)?
  ZDECYDOWANIE TAK

  -

  Załączniki:
  -
 • Michal Peno · 2021-02-01 Opublikowany
  1. Czy uważasz, że stare cmentarze, na których spoczywają ludzie mogą być sprzedawane jako tereny rekreacyjne, budowlane, używane w inny sposób (na przykład: jako łąki, pastwiska).

             Zasadniczo - nie. Należałoby wprowadzić pewne ramy prawne obrotu z uwzględnieniem poszanowania miejsca. 

   

  1. Czy uważasz, że stare nagrobki mogą być usuwane z cmentarzy i wykorzystywane do innych celów (np. bodowa drogi, jako materiał do budowy innych nagrobków).

  Zasadniczo - nie. JW

  ----------------------------

  Uznałbym, że na władzach publicznych ciąży obowiązek upamiętnienia miejsc pochówku, określając ramę czasową oczywiście od momenty, gdy cmentarz został zlikwidowany (pytanie otwarte).  

  1. Czy uważasz, że wprowadzenie maksymalnej stawki opłaty cmentarnej oraz obowiązku podawania do publicznej wiadomości cenników usług cmentarnych jest dobrym rozwiązaniem?

  Tak.

  1. Czy uważasz, że wszystkie stare cmentarze powinny być oznaczone w ewidencji gruntów, aby każdy wiedział, gdzie się znajdują i mógł odpowiedzialnie planować inwestycje?

  Tak

  1. Czy chciałbyś, aby dopuszczono nowe formy pochówku, by np. uregulowano chowanie zmarłych poza cmentarzami w formule ekologicznej, która zakłada tylko naturalne formy upamiętnienia (drzewa, krzewy, kwiaty, naturalne kamienie)?

  Tak

  -

  Załączniki:
  -
 • Klaudia Kwiecińska · 2021-01-24 Opublikowany
  1. Czy uważasz, że stare cmentarze, na których spoczywają ludzie mogą być sprzedawane jako tereny rekreacyjne, budowlane, używane w inny sposób (na przykład: jako łąki, pastwiska).

  Uważam, że absolutnie takie miejsca nie powinny być sprzedawane. Dodatkowo dodatkowym problemem jest samo zagospodarowanie terenów wokół wielu cmentarzy. Od lat zajmuje się cmentarzem żydowskich w Jędrzejowie. Kilka lat temu do cmentarza można było dojść istniejąca tam "od zawsze" polną ścieżką. Po przeprowadzeniu w okolicy cmentarza obwodnicy i powstaniu tam osiedla domków jednorodzinnych do cmentarza droga istnieje wyłącznie na planach - została wyznaczona wąską ścieżka, która w praktyce jest kawałkiem zarośniętego pola. Aby dostać się na cmentarz należy przejść albo przez prywatne pole uprawne, albo przez posesje mieszkańców.

  2. Czy uważasz, że stare nagrobki mogą być usuwane z cmentarzy i wykorzystywane do innych celów (np. budowy drogi, jako materiał do budowy innych nagrobków).

  Uważam, że stare nagrobki mogą zostać przeznaczone do budowy innych nagrobków, pomników wyłącznie w sytuacji jeśli wyraża na to zgodę rodzina zmarłego - na przykład jeśli stawia zmarłemu nowy pomnik.

  3. Czy uważasz, że wprowadzenie maksymalnej stawki opłaty cmentarnej oraz obowiązku podawania do publicznej wiadomości cenników usług cmentarnych jest dobrym rozwiązaniem?

  Jak najbardziej. Wielu ludzi nie stać na godny pochówek swoich bliskich. Cmentarz nie może być miejscem komercyjnym, biznesem, na którym ktoś zarabia.

  4. Czy uważasz, że wszystkie stare cmentarze powinny być oznaczone w ewidencji gruntów, aby każdy wiedział, gdzie się znajdują i mógł odpowiedzialnie planować inwestycje?

  Oczywiście. Granice wielu cmentarzy nie są jasne.

  5. Czy chciałbyś, aby dopuszczono nowe formy pochówku, by np. uregulowano chowanie zmarłych poza cmentarzami w formule ekologicznej, która zakłada tylko naturalne formy upamiętnienia (drzewa, krzewy, kwiaty, naturalne kamienie)?

  Tak! Katastrofa klimatyczna jest realnym zagrożeniem. Na co dzień staram się żyć ekologicznie, ekonomicznie oraz minimalistycznie. Są to idee bliskie wielu ludziom. Uważam, że powinno się mieć możliwość pochówku zgodnego z własnymi ideami, przekonaniami. Ekolodzy biją na alarm i przekonują jak istotne dla zmian klimatu jest odchodzenie od tradycyjnych form pochówku. Na chwilę obecną w wielu miejscowościach, szczególnie małych jedynymi miejscami pochówku są cmentarze podlegające pod lokalne parafie. Mamy do czynienia wobec tego z dyskryminacją osób innych wyznań, niereligijnych po śmierci. Ekologiczne cmentarze byłyby miejscem pochówku ludzi różnych religii.

  Ogromnym problemem jest także brak uregulowanych opłat za pochówek. Pogłębia to i tak wyraźne już w Polsce dysproporcje społeczne, nawet w sytuacji tak smutnej, jaką jest śmierć bliskiej osoby.

  -

  Załączniki:
  -
 • a_lex_and_ra · 2021-01-26 Opublikowany
  1. Czy uważasz, że stare cmentarze, na których spoczywają ludzie mogą być sprzedawane jako tereny rekreacyjne, budowlane, używane w inny sposób (na przykład: jako łąki, pastwiska).

  Uważam, że stare cmentarze można przemienić w parki, miejsca zieleni, trasy spacerowe, miejsca pamięci z zachowaniem starych pomników czy płyt nagrobnych.

  1. Czy uważasz, że stare nagrobki mogą być usuwane z cmentarzy i wykorzystywane do innych celów (np. bodowa drogi, jako materiał do budowy innych nagrobków).

  Obecnie jest dopuszczalne ponowne wykorzystanie nieopłaconych i opuszczonych miejsc pochówkowych. W przyszłości takich miejsc może przybywać, więc może warto, by rodzina podczas pochówku składała oświadczenie, iż w razie czego można nagrobek wykorzystać w innym celu. W przypadku upływu terminu/opłaconego czasu za miejsce w dobie cyfryzacji nie powinno być problemu z przypominaniem o dokonaniu kolejnej płatności za miejsce pochówku bądź likwidacji miejsca

  1. Czy uważasz, że wprowadzenie maksymalnej stawki opłaty cmentarnej oraz obowiązku podawania do publicznej wiadomości cenników usług cmentarnych jest dobrym rozwiązaniem?

  Oczywiście, rozwiązałoby to problem z niejasnymi stawkami usług, szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie monopol ma miejscowy proboszcz.

  1. Czy uważasz, że wszystkie stare cmentarze powinny być oznaczone w ewidencji gruntów, aby każdy wiedział, gdzie się znajdują i mógł odpowiedzialnie planować inwestycje?

  Tak, zdecydowanie.

  1. Czy chciałbyś, aby dopuszczono nowe formy pochówku, by np. uregulowano chowanie zmarłych poza cmentarzami w formule ekologicznej, która zakłada tylko naturalne formy upamiętnienia (drzewa, krzewy, kwiaty, naturalne kamienie)?

  Te formy powinny być dopuszczone już dawno. Oprócz ekologii, która obecnie jest bardzo ważna dla wielu ludzi, to ludzie chcą niekonwencjonalnych rozwiązań. O pielęgnacji nagrobka pamięta się przez jakieś dwa pokolenia, później często są opuszczone, wymagające renowacji. Są osoby, które nie chcą tradycyjnego pochówku na cmentarzu, a np. ceremonie prowadzoną przez konferansjera i pochować się w przydomowym ogródku albo parku. Myślę, że państwo  polskie powinno umożliwić alternatywne metody pochówku

  -

  Załączniki:
  -
 • azal · 2021-02-02 Opublikowany

  1. Rewitalizacja - nie sprzedaż pod budowę ale ewentualnie przestrzeń parkowa, łąka, pastwisko 

  2. Jeśli są to porzucone, nieopłacane nagrobki to tak.

  3. Obowiązkowo tak

  4. Zdecydowanie tak

  5. Zdecydowanie tak - jest to rozwiązanie nie tylko ekologiczne, ekonomiczne ale także estetyczne oraz dobre dla naszej planety. Przy okazji należałoby wprowadzić ograniczenia używania sztucznych kwiatów na cmentarzach, które generują tony zbędnych i trudnych do utylizacji odpadów a są bardzo proste do zastąpienia prawdziwymi roślinami, które gminy mogłyby przeznaczyć na kompost.

  -

  Załączniki:
  -
 • gabi · 2021-02-02 Opublikowany
  1. Czy uważasz, że stare cmentarze, na których spoczywają ludzie mogą być sprzedawane jako tereny rekreacyjne, budowlane, używane w inny sposób (na przykład: jako łąki, pastwiska).

  Nie powinny podlegać sprzedaży. Wpisanie ich do mienia komunalnego, rekompensaty dla właścicieli prywatnych działek, na których znajdują się cmentarze- to mogłoby stanowić próbę rozwiązania problemu własności tych terenów.

  1. Czy uważasz, że stare nagrobki mogą być usuwane z cmentarzy i wykorzystywane do innych celów (np. bodowa drogi, jako materiał do budowy innych nagrobków).

  Bezdyskusyjne nie. Są przedmiotem pamięci, historii - można zadbać o ich godne składowanie. Jeżeli coś z nich budowac - to np. kolumbaria na cmentarzach.

  1. Czy uważasz, że wprowadzenie maksymalnej stawki opłaty cmentarnej oraz obowiązku podawania do publicznej wiadomości cenników usług cmentarnych jest dobrym rozwiązaniem?

  Jak na państwo prawa, w sytuacji, gdy mamy komunalne lub parafialne cmentarze - mocne tak. Wspieram ideę organizowania prywatnych miejsc pochówków - np. leśnych cmentarzy dla urn. Liczę, że ustawa dopuści w przyszłosci takie rozwiązanie.

  1. Czy uważasz, że wszystkie stare cmentarze powinny być oznaczone w ewidencji gruntów, aby każdy wiedział, gdzie się znajdują i mógł odpowiedzialnie planować inwestycje?

  Tak!

  1. Czy chciałbyś, aby dopuszczono nowe formy pochówku, by np. uregulowano chowanie zmarłych poza cmentarzami w formule ekologicznej, która zakłada tylko naturalne formy upamiętnienia (drzewa, krzewy, kwiaty, naturalne kamienie)?

  Całym sercem wspieram ten projekt (funkcjonujący już doskonale w innych krajach). Ograniczyłoby to produkcję plastiku, zajmowanie terenów kolosalnymi nagrobkami, zbędny konsumpcjonizm. Wierzę, że to rozwiązanie znajdzie się w naszym prawie jak najszybciej.

  -

  Załączniki:
  -
 • Łucja Lange · 2021-02-03 Opublikowany

  1. Czy uważasz, że stare cmentarze, na których spoczywają ludzie mogą być sprzedawane jako tereny rekreacyjne, budowlane, używane w inny sposób (na przykład: jako łąki, pastwiska).

  NIE. Chociaż w Łodzi jest to niestety praktykowane.

  2. Czy uważasz, że stare nagrobki mogą być usuwane z cmentarzy i wykorzystywane do innych celów (np. bodowa drogi, jako materiał do budowy innych nagrobków).

  NIE.

  3. Czy uważasz, że wprowadzenie maksymalnej stawki opłaty cmentarnej oraz obowiązku podawania do publicznej wiadomości cenników usług cmentarnych jest dobrym rozwiązaniem?

  TAK. 

  4. Czy uważasz, że wszystkie stare cmentarze powinny być oznaczone w ewidencji gruntów, aby każdy wiedział, gdzie się znajdują i mógł odpowiedzialnie planować inwestycje?

  TAK. 

  5. Czy chciałbyś, aby dopuszczono nowe formy pochówku, by np. uregulowano chowanie zmarłych poza cmentarzami w formule ekologicznej, która zakłada tylko naturalne formy upamiętnienia (drzewa, krzewy, kwiaty, naturalne kamienie)?

  TAK. Jest to konieczne, tak samo jak wprowadzenie nowych technologii obecnie w Polsce niedostępnych lub niedozwolonych przez ustawodawcę:

  — wodne kremacje (resomacje);

  — Promessa [promessa.se];

  — rekompozycja [recompose.life];

  — oraz zielone pochówki (bez użycia tradycyjnej trumny, w trumnach wiklinowych [willowcoffins.eu] lub filcowych [bellachouche.com] oraz w kostiumach z grzybnią [coeio.com], a także w kapsułach [capsulamundi.it]).

  -

  Załączniki:
  -
 • Monika Nowakowska · 2021-02-03 Opublikowany
  1. Czy chciałbyś, aby dopuszczono nowe formy pochówku, by np. uregulowano chowanie zmarłych poza cmentarzami w formule ekologicznej, która zakłada tylko naturalne formy upamiętnienia (drzewa, krzewy, kwiaty, naturalne kamienie)?

  Nowe formy pochówku na leśnych cemntarzach są formą bardzo ciekawą, ekologiczną. Moim zdaniem , to temat bardzo interesujący , którym trzeba się zająć i umożliwić ludziom taką formę. Tego typu cmentarze są obecne juz poza granicami naszego kraju i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Złożenie prochów w ekologicznej trumnie, pod drzewem, bez sztucznych wieńcow, zniczy i całego tego cemntarnego kiczu jest czymś wspaniałym. Cisza, spokój, szum lasu i odgłosy ptaków.  W mojej ocenie powinny być regulacje prawne, które umożliwią utworzenie cmentarzy leśnych, z możliwością sadzenia nowych drzew , a także może być to forma ochrony drzew starych, już rosnących przed ich wycinką.

  -

  Załączniki:
  -
 • jakub · 2021-01-19 Opublikowany
  1. Czy uważasz, że stare cmentarze, na których spoczywają ludzie mogą być sprzedawane jako tereny rekreacyjne, budowlane, używane w inny sposób (na przykład: jako łąki, pastwiska).

  Stare cmentarze powinny być rewitalizowane tylko na tereny parkowe z zachowaniem elementów cmentarza (np. pomniki), mogą być wytyczane ścieżki itp. Cmentarze mogą być enklawami zieleni w miastach.

  1. Czy uważasz, że stare nagrobki mogą być usuwane z cmentarzy i wykorzystywane do innych celów (np. bodowa drogi, jako materiał do budowy innych nagrobków).

  Nie, elementy te muszą pozostać w niezmienionej formie na cmentarzu, mogą być tylko remontowane.

  1. Czy uważasz, że wprowadzenie maksymalnej stawki opłaty cmentarnej oraz obowiązku podawania do publicznej wiadomości cenników usług cmentarnych jest dobrym rozwiązaniem?

  Tak

  1. Czy uważasz, że wszystkie stare cmentarze powinny być oznaczone w ewidencji gruntów, aby każdy wiedział, gdzie się znajdują i mógł odpowiedzialnie planować inwestycje?

  Tak

  1. Czy chciałbyś, aby dopuszczono nowe formy pochówku, by np. uregulowano chowanie zmarłych poza cmentarzami w formule ekologicznej, która zakłada tylko naturalne formy upamiętnienia (drzewa, krzewy, kwiaty, naturalne kamienie)?

  Tak, ale tylko na terenach prywatnych. 

  -

  Załączniki:
  -
 • Ewa Tułodziecka-Czapska · 2021-01-25 Opublikowany

  Super inicjatywa uregulowania statusu cmentarzy, kosztów cmentarnych i nowych form pochówków i miejsc pamięci.

  1. Czy uważasz, że stare cmentarze, na których spoczywają ludzie mogą być sprzedawane jako tereny rekreacyjne, budowlane, używane w inny sposób (na przykład: jako łąki, pastwiska).

  Tereny na których spoczywają ludzie, nie ważne ile lat, nie powinny być sprzedawane, czy przeznaczane na inne cele niż cmentarz. Cmentarze powinny pozostać cmentarzami i to powinno być zagwarantowane prawem.

  1. Czy uważasz, że stare nagrobki mogą być usuwane z cmentarzy i wykorzystywane do innych celów (np. budowa drogi, jako materiał do budowy innych nagrobków).

  Stare nagrobki, jeżeli nadają się jeszcze do użycia, to powinny być odnowione i ustawione na swoim miejscu, a jeżeli z nagrobka pozostała tylko kupka gruzu, to moim zdaniem, można go wykorzystać pod budowę innego pomnika. Jeżeli jest rodzina - to do niej powinna należeć decyzja.  

  1. Czy uważasz, że wprowadzenie maksymalnej stawki opłaty cmentarnej oraz obowiązku podawania do publicznej wiadomości cenników usług cmentarnych jest dobrym rozwiązaniem?

  Wprowadzenie maksymalnej stawki opłaty cmentarnej uważam za wręcz konieczne rozwiązanie. Takie maksymalne stawki powinny obowiązywać na wszystkich cmentarzach, bez względu na to, kto nimi zarządza.

  1. Czy uważasz, że wszystkie stare cmentarze powinny być oznaczone w ewidencji gruntów, aby każdy wiedział, gdzie się znajdują i mógł odpowiedzialnie planować inwestycje?

  Oczywiście że tak. Nie tylko stare cmentarze powinny być oznaczone w ewidencji gruntów, ale i poszczególne mogiły znajdujące się poza cmentarzami, np. w lasach, czy na łąkach. To też powinny być miejsca zabezpieczone przed zniszczeniem. Może w ustawie powinien być zapis, że gmina jest zobowiązana zadbać o miejsca pochówku, szczególnie te stare, gdzie rodziny zmarłego już nie ma.

  1. Czy chciałbyś, aby dopuszczono nowe formy pochówku, by np. uregulowano chowanie zmarłych poza cmentarzami w formule ekologicznej, która zakłada tylko naturalne formy upamiętnienia (drzewa, krzewy, kwiaty, naturalne kamienie)?

  Jak najbardziej. Ekologia w naszych czasach zajmuje coraz ważniejsze miejsce i coraz więcej ludzi chce nie tylko żyć zgodnie z naturą, ale także po śmierci dbać o środowisko. Na szczęście nie dla wszystkich najważniejsze jest postawienie murowanego nagrobka, a każdy powinien mieć wybór jak i gdzie ma spocząć jego ciało po śmierci.

  -

  Załączniki:
  -
 • Maciej Chrapkiewicz · 2021-01-25 Opublikowany

  1. Moim zdaniem nie powinno się ponownie używać grobu do chowania, nawet jeśli w ciągu 20 lat od pochówku nikt nie zgłosi zastrzeżenia i nie wniesie opłaty. Nie wiem czy obecnie w przypadku gdy upłynie 20 lat od pochówku i nikt nie wniesie opłaty, to czy cmentarze mają obowiązek poinformować rodzinę zmarłej osoby o tym fakcie i dać jej możliwość wniesienia opłaty. Czasem ktoś może nie pamiętać o upływie tego terminu. Jeśli takiego obowiązku obecnie nie ma, to może warto byłoby go wprowadzić. Niewłaściwe wydaje mi się ponowne wykorzystanie czyjegoś grobu tylko dlatego, że nie żyje już rodzina danej osoby (która mogłaby wnieść opłatę), albo ta rodzina z jakichś przyczyn (np. trudności finansowych) tej opłaty nie wnosi. Rozumiem, że utrzymanie cmentarzy kosztuje, ale środki na ten cel mogą pochodzić ze źródeł innych niż te opłaty. 

  2. Cmentarze i inne miejsca, w których znajdują się ludzkie szczątki, nie powinny być moim zdaniem wykorzystywane jako tereny budowlane, nawet po ekshumacji wszystkich szczątków. 

  3. Myślę, że powinno być dopuszczalne rozsypywanie prochów ludzkich na terenach prywatnych, za zgodą ich właścicieli, a na terenach publicznych - za zgodą organów zarządzających tymi terenami.

  4. Moim zdaniem prawo do zakładania cmentarzy i zarządzania nimi powinny mieć także organizacje pozarządowe. Dzięki temu może powstać wiele nowych miejsc, w których będzie można chować zmarłych, miejsc, które będą odpowiadały na różne potrzeby osób chowających swoich bliskich. Mogłyby powstawać piękne ogrody pamięci, w których np. każdy zmarły upamiętniany byłby drzewem (które sam mógłby zasadzić za swojego życia), albo kamieniem (który sam mógłby wybrać jeszcze za swojego życia).  Takie miejsca powinny być moim zdaniem odpowiednio oznakowane, tak aby każdy mógł się dowiedzieć, że znajduje się na terenie, na którym spoczywają ludzkie szczątki.

   

   

   

   

   

  -

  Załączniki:
  -
 • Anna E. Kubiak · 2021-01-26 Opublikowany
  1. Czy uważasz, że stare cmentarze, na których spoczywają ludzie mogą być sprzedawane jako tereny rekreacyjne, budowlane, używane w inny sposób (na przykład: jako łąki, pastwiska) - NIE
  2. Czy uważasz, że stare nagrobki mogą być usuwane z cmentarzy i wykorzystywane do innych celów (np. bodowa drogi, jako materiał do budowy innych nagrobków). - NIE
  3. Czy uważasz, że wprowadzenie maksymalnej stawki opłaty cmentarnej oraz obowiązku podawania do publicznej wiadomości cenników usług cmentarnych jest dobrym rozwiązaniem? - TAK
  4. Czy uważasz, że wszystkie stare cmentarze powinny być oznaczone w ewidencji gruntów, aby każdy wiedział, gdzie się znajdują i mógł odpowiedzialnie planować inwestycje? - TAK
  5. Czy chciałbyś, aby dopuszczono nowe formy pochówku, by np. uregulowano chowanie zmarłych poza cmentarzami w formule ekologicznej, która zakłada tylko naturalne formy upamiętnienia (drzewa, krzewy, kwiaty, naturalne kamienie)? TAK
  -

  Załączniki:
  -